Sollumsån blir naturreservat

Sollumsån blir naturreservat. Sollumsån är ett av Göta älvs större biflöden. Ån är en karakteristisk och värdefull del av Götaälvdalen genom att den bitvis skär sig djupt ner i omgivande terräng och där bildar en brant, lövskogsklädd ravin som utgör ett vackert inslag i det omgivande jordbrukslandskapet.

Från utloppet i Lille Väktor tar den sig ner till älven i ett antal fall, forsar och mer lugnflytande delar. Nedanför Sollums kvarn, som nu är vattenkraftverk kan man studera laxarnas lek. Här finns också en samling riktigt gamla grova ekar. Åns sidor är i nedre delen kantade av lummig lövskog med en rik flora. På några ställen betar djuren och där finns en fin ängsflora.

Sollumsån blir naturreservat
Flodpärlmussla

I ån finns rikligt med flodpärlmussla, som man lättast ser på sträckan norr om torpet Fridhem. En sevärdhet som man ska hålla ögonen öppna för är kungsfiskaren som av och till häckar här. En bäverstam har etablerats inom vattensystemet under senare år.

Sollumsån blir naturreservat

Sollumsån blir naturreservat

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar