vandringar gota alvdalen

Finns så mycket att upptäcka i Götaälvdalen, vandringsleder, historiska platser, vacker natur mm. Här på Götaälvdalen.se skall vi försöka få med så mycket som möjligt. Är det något du saknar, som du tycker borde vara med, har du frågor eller synpunkter på innehållet? Hör gärna av dig! 

Maila till: bo.larsen@campiore.se

Bo Larsen Ale 9

Bo Larsen Ale - kontakt Götaälvdalen

Götaälvdalens fantastiska natur bjuder på fina vandringsleder, rikt djurliv och djupa skogar. Allt vackert inramat i Götaälvdalens gröna natur.

Inlandsisen försvann från Göteborgsområdet för cirka 14500 år sedan. Drygt 2000 år senare hade isen smält bort från hela Götaälvdalen. Den snabba landhöjningen medförde att älvdalen för 11000 år sedan utvecklades från skärgård till ett havssund.

Vänern var som ett innanhav med förbindelser till öppet hav via ett antal trånga sund. Vid denna tid låg fortfarande inlandsisen över norra Vänernområdet. För drygt 10000 år sedan, i samband med att klimatet blev varmare, blev Vänern en insjö.

Bohusleden, Pilgrimsleden, Ryrsjön, Svartedalen, Risveden, Utby vandringsled, StoraVäktor, Pingstalund, Spetalsbergen

Göta älvdalens berggrund domineras av gnejs, men har även inslag av diabas och granit. Göta älvdalen är en utpräglad sprickdal med både väl utbildade och oregelbundna dalsidor. Älvdalens ravinlandskap har bildats genom vattenerosion, ras och skred. Dalgången avgränsas av karga berg som reser sig cirka 100 m över dalbotten.

När inlandsisen smälte bort kom stora mängder suspenderade silt- och lerpartiklar att föras ut i havet där de avsattes som glacial lera.

Nära iskanten och vid stora flöden av smältvatten bildades glacial lera. Efter isavsmältningen har delar av den glaciala leran och andra jordarter successivt eroderats.

En ny jordart har bildats, som benämns postglacial lera. När klimatet blev varmare började också en hel del organiskt material som till exempel alger att inlagras i lerorna.

Glacial lera utgör den helt dominerande jordarten och lermäktigheten är normalt större i de södra delarna än i de norra.

Bo Larsen Ale Bo Larsen Ale Bo Larsen Ale Bo Larsen AleBo Larsen Ale

Historia Götaälvdalen forntid och medeltid . Götaälvdalen har spelat en central roll i Sveriges äldsta historia. Här gick forntida farleder både på vattnet och på vandringsstråk utmed, och invid älven fanns boplatser och gravplatser. Sveriges enda bevarade vikingaskepp, Äskekärrsskeppet, hittades i här, och vittnar om människors handelsfärder på Göta älv i alla tider.

Med en spännande forntid och medeltid är historien ständigt närvarande i Götaälvdalen. Det märks att bygden Götaälvdalen har varit bebodd sedan länge. Inte minst märks det på den unika historia du kan besöka och upptäcka längs med Götaälvdalen.

När du besöker Götaälvdalen möts du av en vacker bygd som varit bebodd i över 7000 år. I alla tider har älven varit en viktig färdväg där handel, människor och makt har flödat genom åren.

Kulturarv

Idag finns ett unikt kulturarv att besöka och upptäcka, och historien har lämnat spår längs leden. Brons- och järnålder. Vikingatid och medeltid. Industrihistoria.

Du bjuds på gamla färdvägar och domarringar, gamla gravfält och hällristningar, glasbruk och repslagarmuseum, kungsgård och galgbacke, myter om drottning Kristina och ännu fler historier om kampen mellan Norge, Danmark och Sverige.

Risveden – vildmark när den är som bäst. Risveden är ett vidsträckt vildmarksområde och en gammal kronoallmänning med stora natur- och kulturhistoriska värden, beläget i Västergötland mellan Göta älvdalen i väster och sjöarna Mjörn och Anten i öster. Risveden är omkring 20 000 hektar stort (inom den tidigare kronoallmäningens gränser), till ytan större än ön Hisingen och det är Västsveriges största sammanhängande skogsområde.

Området har ett stort antal myrmarker, sjöar och tjärnar; de fyra största sjöarna är Tinnsjön och Holmevattnet i Ale kommun samt Hundsjön och Hälsingen i Alingsås kommun. Risveden avvattnas främst av Sörån (Slereboån) och Forsån som båda rinner ut i Grönån. Ett mindre antal sjöar avrinner istället åt öster genom mindre bäckar i Anten eller Mjörn som avvattnas av Säveån eller i norr åt Vanderydsvattnet och Slumpån. Samtliga åar ingår i Götaälvs avrinningsområde.

Risveden har stora naturvärden och främst i sydöstra delen har tolv områden avsatts som naturreservat under förvaltning av Västkuststiftelsen. I Skepplanda socken i Ale kommun ligger Trehörningen (Risvedens naturreservat etapp 1), som delas med Östads socken i Lerums kommun och ingår i EU-nätverket Natura 2000.

Till samma kategori hör Bergsjön (Risvedens agkärr), Kroksjön (Risvedens naturreservat etapp 2) och Slereboåns dalgång i Skepplanda socken, liksom Rammdalen i Östads socken. 

Ekliden, Kvarnsjöarna, Risvedens vildmark (runt Stora Ljusevatten och Stora Rullesjön), Färdsleskogen, Skårs naturreservat och Iglekärr (Iglekärrs gammelskog) i Skepplanda socken är kommunala naturreservat, liksom Verleskogen (Verle gammelskog) i Hålanda socken, Ale kommun, medan Idåsen i Långareds socken, Alingsås kommun är ett av de naturvårdsområden som också förekommer.

Bo Larsen