Vandringsleder Götaälvdalen

Vandringsleder

Fontins naturreservat 

Fontinområdet har en mycket omväxlande natur med stigar, vägar, skogsklädda höjder, mossmarker och gammal kulturmark med stengärdsgårdar och torp. Det är klassat som naturreservat.

Hit kommer cirka 700 personer i alla åldrar varje dag, året runt. Motionscentralen som är centrum för motionsspåren ligger intill den lilla sjön Svarte mosse. Vintertid, då Svarte mosse är isbelagd, är den en populär plats för barnen att lära sig skridskoåkning. För utförsåkarna är skid- och pulkabacken vid Tveten en stor tillgång.

I norra delen av Fontin ligger också platsen för det gamla torpet Kolebacka, bostadshuset är borta men ladan är kvar och har inretts till samlingslokal.

Det bildades 1993 och har en areal på omkring 192 hektar. Området är i stora delar skogtäckt, med flera olika skogstyper representerade, såsom barrskog, blandskog, alkärr och bokskog.

Bohusleden 

Bohusleden vandringsvänliga stigar och grusvägar tar dig från Fontin i Kungälv, via både bebyggelse, ängar, fält och skog till gränsen till det vilda naturreservatet Svartedalen. Här börjar vildmarken.

Bohusledens sjunde etapp går i Kungälvs kommun, mellan Fontin och Grandalen.

Vandringen börjar i Fontin, vid den lilla dammen Svarte mosse. Fontinområdet har en mycket omväxlande natur med stigar, vägar, skogsklädda höjder, mossmarker och gammal kulturmark med stengärdsgårdar och torp. Det är sedan 1993 klassat som naturreservat och är Kungälvs mest välbesökta naturområde som används för rekreation genom många olika typer av aktiviteter.

Leden går genom fågelrika lövskogar och över skogsklädda bergsplatåer och fortsätter på smala grusvägar och stigar genom jordbrukslandskap, skog och bebyggelse. Ungefär två tredjedelar in på sträckan når leden Romesjön. Här finns badplats och rastplats och här går det också att tälta.

Norr om Romesjön blir skogen både vildare och tätare, och lövträden byts ut mot tall och gran. Mossa och barr täcker marken. Leden passerar den lilla gården Dalen, lämplig för en fikapaus. En bit längre fram finns ett vindskydd som passar för att sova i. 

Sträckan slutar i Grandalen, på gränsen till naturreservatet Svartedalen – ett av Västsveriges största sammanhängande barrskogsområden. Svartedalen förknippas med mystik, storskog och vresig natur. Det är ett sjörikt urbergslandskap där barrskogen dominerar. 

Själva namnet Svartedalen förknippas med en rad olika friluftsaktiviteter som sportfiske, skogsvandringar, svamp- och bärplockning, orientering m.m. Området är viktigt för rekreation och ett omtyckt mål för utflykter och lägerverksamhet.

Sträckan är relativt lätt, men är mot slutet mer kuperad.

Götaälvdalens berggrund domineras av gnejs, men har även inslag av diabas och granit. Göta älvdalen är en utpräglad sprickdal med både väl utbildade och oregelbundna dalsidor. Älvdalens ravinlandskap har bildats genom vattenerosion, ras och skred. Dalgången avgränsas av karga berg som reser sig cirka 100 m över dalbotten. När inlandsisen smälte bort kom stora mängder suspenderade silt- och lerpartiklar att föras ut i havet där de avsattes som glacial lera. Nära iskanten och vid stora flöden av smältvatten bildades glacial lera. Efter isavsmältningen har delar av den glaciala leran och andra jordarter successivt eroderats. En ny jordart har bildats, som benämns postglacial lera. När klimatet blev varmare började också en hel del organiskt material som till exempel alger att inlagras i lerorna. Glacial lera utgör den helt dominerande jordarten och lermäktigheten är normalt större i de södra delarna än i de norra.

Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg

Vandringsleder