Västra gatan en av Kungälvs pärlor

Västra gatan en av Kungälvs pärlor. Husen längs Västra gatans första del (från Gamla torget) har många gemensamma drag med Östra gatan. Här ligger också gatans äldsta hus. På den norra sidan mot Fontin, står husen ofta på höga socklar och mot berget finns odlingsterrasserna kvar. Mot Gamla torget blir tomterna allt brantare. Mot älven är husen större än på den norra sidan. Byggnaderna ligger mer tätt jämfört med Östra gatan vilket ger ett mer stadsmässigt intryck.

Västra gatan en av Kungälvs pärlor
Västra gatan

Bebyggelsen växte fram utmed den gamla landsvägen, enligt kartan från 1696 fanns det hus ända fram till
Västra Tullen men det är osäkert om det är befintlig eller planerad bebyggelse.

Fram till 1930-talet var gatusträckningen en del av Kungälvs centrum där handel och stadens institutioner var belägna.
När efterfrågan blev större fick centrum flytta längre västerut, mot Västra Tullen.

Västra gatan en av Kungälvs pärlor
Västra gatan

Strandgatan

1957 byggdes den nya Strandgatan vilket innebar att de gamla tomterna åt söder förlorade kontakten med älven,
ett bebyggelsemönster som varit oförändrat sedan stadens tillkomst. Syftet med gatan var att avlasta Västra gatan, som var en del av riksväg 2 där all genomfartstrafik gick. Dåvarande stadsarkitekten Anders Lidvalls inlägg i debatten om en ny gata ger en bild av problematiken: ”Biltrafiken fördärvar bostadsläget utefter Västra gatan, stadsdelen har på grund av biltrafiken avfolkats… med nuvarande förhållanden är bottenvåningarna i stor utsträckning obeboeliga, mindre värdiga lokaler upptaga utrymmet, fastighetsägarnas intresse för underhållet minskar, moderniseringar utebli, den vackra och i många fall påkostade träarkitekturen förfaller och en begynnade förslumning inträder mot vilken även kulturellt medvetna husägare i längden stå maktlösa.”

Västra gatan en av Kungälvs pärlor
Västra gatan

Strandgatan var ursprungligen tänkt att gå utmed älven men de dåliga grundförhållandena gjorde att den fick löpa längre in mot Västra gatan så att de gamla tomterna delades i två delar.

Vastra gatan Kungalv Gotaalvdalen
Västra gatan

Trähusen är välhållna och flera är byggnadsminnesförklarade. De är ofta utförda med omsorgsfullt snickrade detaljer och ansenliga taksprång ut i gatan. Senare uppförda byggnader har ofta ersatt nedbrunna, äldre hus. Här finns fortfarande några obebyggda tomter som tidigare varit trädgårds- eller odlingslotter, ofta fungerar de som parkering idag.

Västra gatan

Innehållsförteckning

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar