Utby vandringsled naturlig avkoppling

Utby vandringsled naturlig avkoppling. Leden är av varierande svårighetsgrad och bör betraktas som medelsvår. Dessutom finns uppmärkta avstickare till intressanta platser utefter leden. Vandringen kan lätt delas upp i två etapper.

Utby vandringsled naturlig avkoppling

Utbyområdet är mycket kuperat och naturen varierar från Göta älvdalens åkermark och bäckdalar med blandlövskog till den mycket variationsrika naturen på det 120 m höga platåområdet vid Långsbergens naturreservat. En mängd kulturvärden i form av torpruiner, gravkullar, stenåldersrösen, fornborgar och gruvschakt finns inom området. Här finns också mycket vackra platser med en bedårande utsikt över Göta älvdalen. Inom området finns en uppmärkt vandringsled på c:a 8,5 km.  Från den norra infotavlan på kartan följer man röd markering tillbaka till P-platsen vid Vallen i Utby.

Vandring utby gotaalvdalen

Långsbergens naturreservat

Längs vandringsleden når du Långsbergens naturreservat. Området har en typisk ”Hjärtumsnatur”, det vill säga markerade höjder med olikåldrig blandskog på ganska magra marker. Det medför att träden ofta är senväxta och att fältskiktet domineras av lingon och blåbärsris. Branta bergssidor domineras av ek och en fläckvis rikare flora med blåsippa och i blötare partier rikkärrsväxter.

Långsbergen ligger i Väktorområdet där skarpa dalgångar skär mellan platåer och branter. Reservatet ligger på en platå 140 m.ö.h. vilket innebär att det ligger över högsta kustlinjen. På platån finns fyra småsjöar och dessutom ingår branterna söderut mellan Pikstensröset och åkermark. Området är kalkfattigt men vegetationen inom vissa mindre områden visar tydlig kalkpåverkan. I rikkärrspartier vid Getlycke Kvarnevatten finns bl.a. klubbstar, tagelstarr och gotlandsag. Mer spritt finns annars blåsippa, skogsbingel och sårläka samt breda mattor av revmossa och västlig hakmossa. På träd förekommer arter såsom havstulpanlav och kattfotslav. Området har ett högt naturvärde och hyser ett antal rödlistade arter, t.ex. mindre hackspett, nötkråka samt flera rödlistade lavar.

Från Pikstensröset som är ett imponerande bronsåldersröse, har man en underbar utsikt över den mäktiga Göta älvdalen.

Karta

Utby vandringsled naturlig avkoppling

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar