Första Göteborg grundades på Hisingen 1603

Första Göteborg grundades 1603 på Hisingen vid Färjenäs, staden befolkades främst av holländska köpmän som på kronans uppdrag skötte Sveriges utrikeshandel.

Eftersom den grundades av hertig Karl, sedermera Karl IX, brukar den numera kallas Karl IX:s Göteborg för att skilja den från den nuvarande staden.

Staden brändes dock ner av danskarna 1611 under det så kallade Kalmarkriget och den enda kvarvarande lämningen som än i dag kan beskådas är grunden av den kyrka som stod i stadens centrum.

Fyra skeden

Göteborgs stadsbildningen har, i stort set, försiggått i fyra olika skeden, Gamla och nya Lödöse samt gamla och nuvarande Göteborg. Nya Lödöse tillkom då Gamla Lödöse spelat ut sin roll som handelsplats. Gamla Lödöses läge c:a fyra mil från älvens mynning hade vid stadens uppkomst setts som en betydande fördel tack vare det skydd som det gav för anfall från havet.

första Göteborg

Men det skapade också problem som vid vintertid när älven frös till så var Sveriges enda hamn vid västerhavet nära intill omöjlig att nå. Även vid öppet vatten var seglingen mot den starka strömmen besvärlig och tidsödande. Och att danskarna, genom Bohusfästning och Skårdals skate, kunde hindra all trafik vid osämja och ta tull.

Sten Sture den äldre

första Göteborg

Genom öppet brev av Sten Sture den äldre den 17 augusti 1473 uppmanade det svenska riksrådet Lödöses borgare att slå sig ner på ”Seffwaeholm” eller annat lämpligt ställe i närheten och anlägga en stad. Staden skulle befästas med ”bwlwerka, torffwall och mur” och få namnet ”Göthaeholm”.

För att locka borgarna så fick de som flyttade till Götaholm 20 skattefria år och tullfrihet. För att stimulera bebyggelsen ytterligare så överläts Kvibergs by med åker, äng skog och fiskevatten till den nya staden. De nyinflyttade fick även, fritt, hugga träd i kronans skog för byggnation och vedeldning.

Året därpå utökades stadens jord med Härlanda by för att säkerställa stadens utveckling mot söder.

Gustav Vasa flyttar staden

Nu blev det inte riktigt som man trott. Alla flyttade inte till den nya staden och konkurrens uppstod mellan städerna så för att skilja städerna åt fick de namnen Nya och Gamla Lödöse. Konkurrensen övergick i rena trakasserier, man rev bodar, förstörde upplagsplatser, tvistade av marker med mera.

Inte heller blev den nya staden någon stark befästning så staden utsattes vid alla ändlösa gränsfejder mellan svenskar och danskar. Vid mitten av 1500-talet beslöt Gustav Vasa att flytta staden och lägga den vid Gamla Älvsborgs fästning (vid Klippan). Det fungerade i 20 år tills Gamla Älvborgs fästning intogs, och förstördes, av danskarna under nordiska sjuårskriget.

första Göteborg

Då tog borgarna sig tillbaka till Säveån tills den staden också brändes under Kalmarkriget, denna gång av svenskarna själva.

Efter Kalmarkriget kom Nya Lödöse under några år att hamna under danskt styre, i väntan på att Sverige skulle betala en enorm lösensumma för att få tillbaka Gamla Älvsborgs fästning.

Nya Lödöse återgick till Sverige 1619, men kom snart i skymundan av den nya staden Göteborg som grundades 1621.

Hisingens historia

De äldsta beläggen för Hísing återfinns i de isländska sagorna som skrevs ner under 1200-talet. Formen Hísingen är belagd 1399.

Västra Hisings härad, Torslanda Säve Rödbo Backa och Björlanda, tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. Östra Hisings härad, Lundby och Tuve, tillföll Sverige under den senare delen av 1200-talet.

Första Göteborg

I slutet av 1800-talet kallades Backa för ”Hisingens trädgård” och var en bördig jordbruksbygd. Backa utvecklades till Göteborgs egen ”nyttoträdgård” och försåg stadens invånare med bland annat grönsaker, potatis, bär och blommor.

Hisingen är till ytan Sveriges femte största ö efter Gotland, Öland, Södertörn och Orust. Och den näst mest befolkade.

Rambo från Hisingen

Peter Gunnarsson Rambo var en av de första svenska emigranterna till kolonin Nya Sverige vid Nordamerikas östkust. Han var född 1611/1612 och död januari 1698. Peter Gunnarsson kom ursprungligen från Ramberget på Hisingen i Göteborg.

Namnet Rambo tog han enligt en teori från sin uppväxt vid Ramberget. Han började använda det nya namnet då han ankom med fartyget Kalmar Nyckel, 17 april 1640, till kolonin vid Delawarefloden.

Han gifte sig den 7 april 1647 med Brita Mattsdotter, född omkring 1630 i Vasa i Österbotten i Finland. Hon dog omkring 1693. Båda ligger begravda i den år 1700 uppförda Gloria Dei (Old Swedes’) Church i Philadelphia i Pennsylvania. Kyrkan är delstatens äldsta sakrala byggnad.

Rambo är en av de äldsta ,och mest utforskade, av de svensk-amerikanska släkterna.

Första Göteborg

Lödöse 1000-talet–1526

Nya Lödöse 1473–1624

Älvsborgs stad 1547–1563

Karl IX:s Göteborg 1603–1611

Gustav II Adolfs Göteborg 1621–nutid

första göteborg

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Lägg till kommentar