Fritidsbåt på Trollhätte kanal

Fritidsbåt på Trollhätte kanal. Trollhätte kanal är 82 km lång. Därav är 10 km grävd och sprängd kanal, resten är naturlig farled i Göta älv. På sträckan passerar man 12 broar varav 3 fasta. Nivåskillnaden på totalt 44 m klaras av sex slussar, en vid Lilla Edet där skillnaden är 6 m, fyra slussar vid Trollhättan med en total nivåskillnad på ca. 32 m och en vid Brinkebergskulle på ca 6 m. 

Trollhätte kanal

Slussarna är, trots sin ålder, av modern konstruktion med el/mekanisk drift av luckor och portar. Dubbla bottnar innebär att vattnet fördelas jämnt över hela slussen. Det ger lugna vattenrörelser vid såväl fyllning som tömning. För en slussning krävs 8000-12000 m3 vatten. Vattendjupet i farleden är minst 6,3 m. I slussarna är djupet på tröskeln 5,7 m vid lägsta vattennivån. I kanalen och älven finns ett stort antal farledsmarkeringar.

All slussning och broöppning i kanalen sker under TV-övervakning. De öppningsbara broar som finns i Göta älv fjärrstyrs från olika kanalstationer exempelvis Lilla Edet, Trollhättan och Brinkebergskulle.

Broar och slussar mellan Ströms sluss och Gropbron är tillgängliga för passage med fritidsbåt mellan kl. 09.00 – 19.00 dagligen.

För kontakt med broar och slussar använd VHF kanal 9.

Samtliga broar från Jordfall och Bohusbron i söder till Dalbobron i norr är fjärrstyrda från Kanalcentralen i Trollhättan. Detta gäller även slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Brinkebergskulle. Samtliga dessa objekt är kameraövervakade. Härifrån manövreras även järnvägsbron i Köpmannebro, Falsterbobron och långslussen i Falsterbokanalen. Här erläggs också slussningsavgiften.

Kanalcentralen Trollhättan

Sommartid är Kanalcentralen bemannad med extra operatörer mellan kl.09.00-19.00 för att möta det ökade behovet. Våra operatörer gör så gott de kan för att ge service till våra kunder. Varje sommar passerar 2500 fritidsbåtar Trollhätte kanal.

Förtöjning i sluss

 • Följ slusspersonalens anvisningar.
 • Slussen får inte helt fyllas av fritidsbåtar – en fri yta på ¼ (25%) skall finnas av säkerhetsskäl.
 • Ha förtöjningar eller båtshake klar.
 • Fendra av ordentligt på båda sidorna av båten, annars finns risk att båten skrapas mot kanterna.
 • Båten hålls bäst på plats genom att ta tag i lejdare eller krokar som finns i slussväggen.
 • Du kan använda båtshake eller avhåll med tamp.
 • Knyt aldrig fast förtöjningar och lämna aldrig dessa utan tillsyn.
 • Låt aldrig barnen slussa ensamma.
 • Lämna aldrig båten utan tillsyn i slussen.

Hur lång tid tar en slussning?

En slussning tar cirka 15-20 minuter och väntetiden är ungefär densamma. Det kan dock bli ytterligare väntan på grund av att vi ibland väntar in ytterligare fritidsbåtar. Fartyg har företräde och är det flera fartyg på gång i slusstrappan i Trollhättan kan väntetiden bli ett par timmar. Det finns informationstavlor om när nästa slussning sker.

Källa: Sjöfartsverket

Fritidsbåt på Trollhätte kanal

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • Lägg till kommentar