Vikingatida gravar i Nödinge kyrka

Vikingatida gravar i Nödinge kyrka. I samband med grundförstärkning och kulvert för nytt värmesystem, grävdes kyrkans långhus ut och överraskande arkeologiska fynd gjordes: dels meterhöga rester av medeltidskyrkans murar (fortfarande delvis synliga idag genom glasrutor i kyrkgolvet), dels lösfynd som till exempel ett meterlångt svärd av 1200-talstyp och en primklocka. 

Unika fynd

Det mest sensationella var att under medeltidskyrkans murar, och alltså äldre än denna, fanns ett tiotal kristet begravda kvinnor. De flesta av de välbevarade kropparna var lagda i höljen av ask- och ekbark samt björknäver. Ovanpå barkkistorna låg käppar av hassel. Gravarna daterades till 1030-1050, det vill säga sen vikingatid, och är unika för Norden. Då gravskicket på äldre medeltid ofta var att männen begravdes söder om och kvinnorna norr om kyrkan, så tillhörde de funna gravarna eventuellt en kyrkogård norr om en ännu inte påträffad samtida träkyrka.

Denna kyrka kan i så fall ha placerats här, trots dåliga markförhållanden, beroende på områdets tidiga betydelse för kult och offer. Till platsen är en tradition knuten kring en tidig, eventuellt förkristen, offerkälla belägen nära kyrkan. Källan förekommer i olika sägner rörande orten Nödinges tillkomst.

Vikingatida gravar i Nödinge kyrka
Offerkällan markerad med sten

Den första kristna missionen som leddes av Ansgar i Birka år 829 ska ha misslyckats, men från 900-talet påträffas flera spår av kristet gravskick bl.a. i Västergötland, kristendomen tycks sedan ha spritt sig gradvis.

Olof Skötkonung

Den förste svenske kungen som ska ha döpts och förblivit kristen var Olof Skötkonung, som regerade i början av 1000-talet. Sedan den tiden och särskilt under Medeltiden var den officiella kyrkan underställd påven Rom, med vissa särarter som Svenska kyrkan behållit. En sådan var lekfolkets starka ställning som förtroendevalda i församlingarnas styrelse, och även kyrkvärdarna.

I och med reformationen började luthersk tro komma till Sverige, till exempel genom Västerås riksdag 1527. Hela Bibeln utkom första gången på svenska 1541. På Uppsala möte 1571 bestämdes att den svenska kyrkan skulle vila på den augsburgska bekännelsen och vara Sveriges enda legitima kristna organisation.

Reformationen betydde att kyrkan i Sverige reformerades, vilket medförde att bandet till Rom upplöstes. Kyrkobyggnaderna, församlings- och stiftsindelningen, prästerna och kyrkfolket, fortsatte dock som förut. Den stora skillnaden var att prästerna fick gifta sig och att prästernas barn kunde ärva dem.

I och med Toleransediktet 1781 tilläts vissa andra religioners och kristna samfunds verksamhet i Sverige, men endast bland personer födda i andra länder. Från 1617 hade dock rysk-ortodoxa kyrkan varit tillåten i landet.

Vikingatida gravar i Nödinge kyrka

Vikingatida gravar i Nödinge kyrka

Comments

Lägg till kommentar